جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠


سعید تقوی گودرزی

مربی

جغرافیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 06633120011-20

taghavi.saeid110@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   1-ژئومورفولوژی 2-آب وهواشناسی 3-گردشگری : شناسایی وبررسی فرآیندها و پدیده های ژئومورفولوژی و آب وهوایی وتاثیر وکاربرد آن هادر طرح های توسعه ای وکاربردی. هم چنین فعال در حوزه ی پژوهشی و آموزشی صنعت گردشگری ازجمله: اکوتوریسم وژئوتوریسم.سوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
١. سعید تقوی گودرزی ، بهروز پروانه, آشکارسازی پهنه های مطلوب احداث ژئوپارک به روش کومانسکو در شهرستان های منتخب استان لرستان , مجله آمایش محیط
٢. سعید تقوی گودرزی، مهدی بهاروند، سیامک شرفی., اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان،.فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. , فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره5، شماره19:تابستان95.
٣. تقوی گودرزی سعید ، امیدزاده هانیه., پیش بینی سرمای دیررس بهاره با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و تاثیر آن در حمل و نقل شهر خرم آباد , آمایش محیط، دوره8 شماره 28 ; بهار 1394.
٤. سعیدتقوی گودرزی، ابراهیم رستم گورانی., پهنه بندی ژئومورفولوژیکی دشت سیلاخوربه منظور تعیین قابلیت اراضی کشاورزی بااستفاده ازG.I.S , پذیرش فصلنامه علمی – پژوهشی کاربرد سنجش ازدور وGIS درعلوم طبیعی 15/5/1392، چاپ جلد4 شماره3
٥. سعیدتقوی گودرزی،سیامک شرفی،حمیدکامرانی., بررسی فرآیند ژئومورفولوژیکی حاصل از فعالیت های نئوتکتونیکی گسل جوان زاگرس دردشت سیلاخور , مجله علمی پژوهشی دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران ، پذیرش.
٦. G,L.Taghavi,Goudarzi,S, - Geomorphological Facies Zonation, Using G.I.S and RS and its Application in Natural Resources (Case Study of Kouhdasht Watershed) , Journal of Rangeland Science, ISC, Volume1, Number2, Winter 2011.
٧. مهران لشنی زند،رضاسیاه منصور،سعیدتقوی گودرزی ،فرج اله ذوالفقاری. , ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیک آبخیزداری درترسیب کربن به منظوراصلاح تغییرات اقلیمی، مطالعه ی موردی: آبخوان داری کوهدشت وپخش سیلاب رومشگان , نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده آب وآبخیزداری، جلد5، شماره 1، سال1392.
٨. سعید تقوی گودرزی مریم بیرانوندزاده سید دانا علی زاده., توزیع فضایی قابلیت های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به منظور برنامه ریزی گردشگری در شهرستان بروجرد. , فصلنامه جغرافیایی گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر.
٩. مریم بیرانوندزاده، سعیدتقوی گودرزی., رویکرد تحلیلی به بافت های فرسوده شهر بندرعباس. , فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش و ISC ، دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، .1390.
١٠. سماعزیزی ،مریم بیرانوند زاده، سیامک شرفی سعیدتقوی گودرزی., بررسی وشناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی جوانرود باتاکید بر حرکات دامنه ای. , فصلنامه علمی تخصصی تاغ، چاپ در شماره 3، دوره 1.
١١. دکتر بهروز پروانه ،حمید رضاعامری سیاهویی، سعیدتقوی گودرزی., گردشگری الکترونیک راه کارهای نوین درتوسعه کانون های شهری استان هرمزگان مطالعه موردی :شهرفین. , فصلنامه جغرافیایی، دانشگاه آزاداسلامی بروجرد، چشم انداز زاگرس، چاپ1390.
١٢. تقوی گودرزی سعید ، مریم بیرانوندزاده., اسکان غیررسمی چالشی فراروی مدیریت شهری:نمونه موردی محله فلک الدین شهرخرم آباد , چاپ فصلنامه علمی – پژوهشی و ISC، جغرافیای انسانی گرمسار سال 1391.
Promotion Journal
١٣. مهران لشنی زند، سعید تقوی گودرزی، مظفر خسروی., ارزیابی قابلیت تفرجی منطقه نوژیان با استفاده ازGIS. , فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش دانشگاه آزاد اسلامی ملایر،1390.
١٤. عباس بازگیرمهران لشنی زند،سعیدتقوی گودرزی., بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان کرمانشاه , فصلنامه علمی تخصصی تاغ چاپ شماره 3 دوره1 سال 1392.
١٥. رسول نوری آرا، سیدمنصور شاهرخوندی،. سعیدتقوی گودرزی., بررسی متغیرهای هواشناسی بابستری بیماران روان پزشکی درشهر خرم آباد , فصلنامه علمی تاغ 30/10/1392کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزیده دانشگاهی استان لرستان در هفته پژوهش وفنآوری سال1393
٢. پژوهشگر برگزیده درگروه ادبیات وعلوم انسانی 1393 دانشگاه آزاداسلامی خرم آباد   تعداد بازدیدامروز

15,543

هفته گذشته

106,128

کل

7,502,569

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است