جمعه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠


احمد محمدی مقدم

استادیار

تربیت بدنی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

ammoghaddam67@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تغییرات ژنی، بافتی، همورالی و مکانیزم های درگیر، در پاسخ به فعالیت بدنی
   تغییرات بیوشیمیایی و عصبی – عضلانی در فعالیت بدنی
   سازگاری های قلبی - عروقی در فعالیت بدنی
   آثار پروتکل های تمرینی بر نیمرخ چربی و اشتها
   آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧

مقالات
Research Journal
١. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور، افشین نظری, آثار پیش درمان تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوپونتین میوکارد در رت های نر ویستار متعاقب القاء آنفارکتوس قلبی , نتایج نشان داد ابتلا به آنفارکتوس باعث افزایش فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی و فیبروز قلب می­گردد. از طرفی تمرینات استقامتی به ویژه تمرین تداومی منظم می­تواند افزایش این فاکتورها را تعدیل کند.
٢. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور، افشین نظری, اثرات پیشگیرانه تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن گلکتین-3 میوکارد در موش های صحرایی متعاقب القاء انفارکتوس قلبی , ابتلا به انفارکتوس منجر به افزایش بیان ژن گلکتین-3 به عنوان یکی از عوامل خطرزای میوکارد می¬شود. تمرینات تداومی و تناوبی (به ویژه تمرینات تداومی) می¬تواند میزان بیان ژن گلکتین-3 افزایش یافته بر اثر انفارکتوس قلبی را به صورت تنظیم کاهشی تعدیل نماید.
3. Kamran Rafieemoghaddam, Ahmad Mohammadi Moghaddamd*, Saeed Amiriyan, Naser Behpoor, Changes in Omentin-1 and some metabolic parameters following a period of aerobic exercise in middle-aged men , According to the results from this study can be said that middle age men can benefit from aerobic training to prevent the complication of reducing of omentin-1 and High-density lipoprotein and also increasing in levels of C-reactive protein, Low-dens
٤. احمد محمدی مقدم، سعید امیریان، رضا صابونچی، ناصر بهپور, تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام¬بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار , با توجه به یافته¬های بدست آمده از این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که با وجود تأثیرات کمک¬کننده موسیقی در عملکردهای زیر بیشینه، در فعالیت¬های که به صورت بیشینه انجام می¬شود، انواع موسیقی تأثیر قابل توجه¬ای بر شاخص¬های تمرینی ندارد
٥. احمد محمدی مقدم، ناصر بهپور، وحید تأدیبی, تأثیر شدتهای مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایرهای بر میزان اشتها در مردان و زنان , به نظر میرسد زنان در فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت سبک و متوسط دچار کاهش اشتها میشوند که احتمالاً این کاهش اشتها میتواند سبب کاهش انرژی دریافتی و درنتیجه کنترل یا کاهش وزن در این افراد شود.
٦. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقایسه آثار حاد دو روش تمرینی دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن , تمرین استقامتی با وزنه هم باعث کاهش معنادار تمایل به غذا، و هم افزایش معنادار میزان احساس سیری 9 ساعت پس از تمرین می شود؛ این در حالی است که دوی تناوبی هوازی تنها باعث کاهش معنادار تمایل به غذا می گردد، از این رو می توان گفت تمرین استقامتی برای کاهش
٧. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقایسه آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر نیمرخ چربی در مردان دارای اضافه وزن , تمرین استقامتی با وزنه برای بهبود نیمرخ چربی مردان دارای اضافه وزن مفیدتر از تمرین دوی تناوبی هوازی است، چرا که سه ساعت پس از تمرین استقامتی با وزنه، مقادیر کمتری از TC و LDL، و افزایش معنادار HDL پلاسما مشاهده شد.
Promotion Journal
٨. احمد محمدی مقدم، احسان حسینی نژاد، ناصر بهپور، صدیقه حسین پور دلاور, بررسی اثر شدتهای مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور , میتواند گفت اجرای پرش عمودی پس از گرم کردن معمولی همراه با نیم اسکوات پویا با شدت بیشینه بهترین عملکرد را برای افراد به ارمغان می آورد
٩. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی, بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان میانسال دارای اضافه وزن , میتوان گفت که تمرین استقامتی با وزنه با افزایش معنادار در مقادیر TG و HDL، سه ساعت پس از تمرین میتواند برای افرادی که دارای سطوح اولیه پایین HDL هستند مفید باشد.
International Conference
١٠. احمد محمدی مقدم، احسان حسینی نژاد، ناصر بهپور, بررسی اثر تمرینات ترکیبی مقاومتی- استقامتی بر برخی فاکتورهای هماتولوژیک در مردان فعال ,
National Conference
١١. احمد محمدی مقدم، بهزاد خضری، همایون عباسی, بررسی پیکرسنجی و نیمرخ ترکیب بدن دانشجویان پسر دانشگاه رازی , پیکرسنجی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
١٢. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی, "ارتباط بین شاخصهای پیکرسنجی ویژه با دقت شوت در بازیکنان هندبال استان لرستان ,
١٣. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقایسه آثار حاد دو روش تمرینی دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن ,کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

15,543

هفته گذشته

106,128

کل

7,502,569

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است