شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨


رضا میردریکوند

استادیار

ژنتیک و بهنژادی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 06633120025

drikvand_r@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نشانگرهای مولکولی، Association mapping, Molecular breeding و تنش خشکی، بیان ژن
   بیان ژنسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Mir Drikvand, R., Sohrabi, S. M., Samiei, K. , Molecular cloning and characterization of six defensin genes from lentil plant (Lens culinaris L.). , 3Biotech. Vol, 9 (3). March 2019.
2. Yarahmadi, S., Azadbakht, A., Mir Derikvand, R. , Hybrid synthetic receptor composed of molecularly imprinted polydopamine and aptamers for impedimetric biosensing of urea. , Microchimica Acta. 2019.Vol, 186 (2).
3. Mir Drikvand, R., Najafian, G., Bihamta, M. R and Ebrahimi. A., Mapping Some Seed Quality Traits in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) by Association Mapping Using SSR Markers , . Journal of Applied Biotechnology Reports. Vol,5 (3):92-99.
4. Drikvand, R. Bihamta, M. R., Najafian, G and Ebrahimi. A. 2013. , Kernel Quality Association and Path Analysis in Bread Wheat. ,
5. Doosty, B. Drikvand, R. Salahvarzi, E and Hadian, J. 2012. , Comparative Analysis and Optimization of Different DNA Extraction Protocols in Satureja khuzistanica. ,
6. Drikvand, R. Salahvarzi, E. Salahvarzi, A and Hossinpor, T. 2012, Study of Genetic Diversity among Rainfed Barley Genotypes Using ISJ Markers and Morphological Traits ,
7. Drikvand, R. Hossinpor, T. and Doosty, B. 2012, Response of Rainfed Wheat Genotypes to Drought Stress using Drought Tolerance Indices ,
8. Drikvand, R. Hossinpor, T. Ismaili, A and Salahvarzi, E. 2012, Assessment of drought tolerance indices for screening of rainfed wheat genotypes ,
9. Drikvand, R. Hossinpor, T and Samiei, K. 2011, Path Coefficient analysis in hull-less barley under rainfed condition ,
Research Journal
١٠. میردریکوند، ر. سهرابی، س. م و سمیعی، ک. 1397., شناسایی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین از شش ژنوتیپ گیاه عدس. , مجله زیست فناوری گیاهان زراعی ، شماره 21، صفحات 70-59.
١١. میردریکوند، ر. سهرابی، س. م، سمیعی، ک و قربان، ع. 1397. , شناسایی، جداسازی و بررسی خصوصیات خانواده ژنی دیفنسین در گیاه عدس ،(Lens culinaris L.). , مجله ژنتیک نوین، شماره 1، صفحات 132-119.
١٢. میر دریکوند. ر.، 1396. , بررسي وراثت پذیری صفات مورفولوژی و تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ریخت‌شناسی در ژنوتيپ‌هاي جو ديم. , مجله پژوهش‏های ژنتیک گیاهی جلد 3، شمارهِ 2. صفحات 82-69.
١٣. میر دریکوند، ر. 1396. , بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‏های نخود با استفاده از نشانگر مولكولي SSR. , نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. جلد 8، شماره 1 صفحات 137-127. (نیمه اول1396).
١٤. میر دریکوند، ر. 1396. , بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‏های نخود با استفاده از نشانگر مولكولي SSR. , نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. جلد 8، شماره 1 صفحات 137-127. (نیمه اول1396).
١٥. درویشیان، ع.، اسماعیلی، ا.، نظریان فیروزآبادی، ف.، میر دریکوند، ر. و حسین‌پور، ط. 1395., استفاده از نشانگرهای تصادفی جهت مطالعه روابط خويشاوندی و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم ديم غرب كشور ايران , مجله پژوهش‏های ژنتیک گیاهی. جلد 2 شماره 4 صفحات 56-47.
١٦. میر دریکوند، ر. خیرالهی، ا. ابراهیمی، آ و رضوانی، م. 1395., بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‏های گندم نان و دوروم ديم با استفاده از نشانگرهای SSR، , مجله پژوهش‏های ژنتیک گیاهی. جلد 2 شماره 1 صفحات 44-35.
١٧. اسماعیلی، ا.، نوروزی اصل، ا.، زبرجدی، ع.، دریکوند، ر، و عزیزی، خ. 1394. , بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. , نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). شماره 106، صفحات 170-162.
١٨. میر دریکوند، ر. نجفیان، گ. بی همتا، م، و ابراهیمی، آ. 1393., شناسایی QTLهای پیوسته به برخی صفات دانه در گندم نان با استفاده از نقشه یابی ارتباطی , مجله پژوهش‏های ژنتیک گیاهی. جلد 1 شماره 2، صفحات 54-43.
١٩. فولادوند، ز.، فاضلی نسب، ب.، دریکوند، ر، قاسمی پیربلوطی، ع. 1394. , بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی پروانش. فصل¬نامه داروهای گیاهی. , فصل¬نامه داروهای گیاهی. سال پنجم شماره 3. صفحات 163-157.
٢٠. سماعیلی، ا. طالبی، ب. دریکوند، ر، ابراهیمی، م. و حسین‌پور، ط. 1392. , ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پوشینه‌دار و بدون پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR). , فصل نامه زیست فناوری گیاهان زراعی. دوره 3، شماره 5، زمستان 1392، 111-103.
٢١. دوستی، ب، دريكوند، ر و امیری، ح. 1392. , ارزیابی میزان مقاومت گیاه سماق (Rhus coriaria L.) به سرب در مراحل جوانه زنی و گیاهچه در دو رویشگاه مختلف. , فصل نامه پژوهش‏های علوم گیاهی سال هفتم شماره 28. صفحات 38-27. (بهار1392).
٢٢. حسين پور، ط.، روستايي، م.، احمدي. ع.، بهاري، م.، دريكوند، ر، و بازوند، ف. 1391, تعيين روابط صفات زراعي با عملكرد دانه در ژنوتيپ‌هاي پيشرفته‌ي گندم ديم. , مجله‌ي علوم كشاورزي ديم ايران. جلد 1، شماره‌ي 2. صفحات 39-26.
٢٣. حسين پور، ط.، روستايي، م.، احمدي. ع.، بهاري، م.، دريكوند، ر، و بازوند، ف. 1391, تعيين روابط صفات زراعي با عملكرد دانه در ژنوتيپ‌هاي پيشرفته‌ي گندم ديم. , مجله‌ي علوم كشاورزي ديم ايران. جلد 1، شماره‌ي 2. صفحات 39-26.
٢٤. حسين پور، ط. احمدي، ع. محمدي، ف.، و دريكوند، , تاثير تراكم بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد رقم هاي مختلف گندم در شراط ديم. ,
٢٥. دريكوند، ر. سلاحورزي، ا. حسين پور، ط و اسماعيلي، ا. 1390, بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ¬هاي گندم ديم با استفاده از نشانگرهايRAPD و صفات مورفولوژيک. , فصل نامه علمي پژوهشي دانش نوين كشاورزي پايدار. سال سوم شماره 7. صفحات 17-9
٢٦. پيرداده بيرانوند، ح. فرشاد فر، ع. صباغ پور، ح و دريكوند، ر. 1387, تجزيه‌ي ژنتيكي برخي صفات زراعي نخود , مجله علمي پژوهشي دانش كشاورزي دانشگاه تبريز، شماره 1 جلد 16.
٢٧. دريكوند، ر. فرشاد فر، ع و نظريان، ف. , بررسي ژنتيکي برخي صفات مورفوفيزيولوژيک در لاين هاي گندم نان در شرايط ديم با استفاده از روش تلاقي دي آلل , نشريه علمي پژوهشي، نهال و بذر جلد 20 شماره 4 .کتب و جزوات
١. رضا میر دریکوند، تحقیق در آزمایشگاه ژنتیک، جزييات کتابافتخارات   تعداد بازدیدامروز

14,006

هفته گذشته

86,237

کل

1,052,613

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است