جمعه ٦ اردیبهشت ١٣٩٨


بهروز دوستی

استادیار

زیست و علوم تجربی

دانشکده علوم پایه

تلفن:برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   باززايي كلزا (Brassica napus L.) از قطعات جداكشت: 1384 تا 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
   بررسی اثرات متقابل تنش شوری و درجه حرارت هاي مختلف روي درصد جوانه زنی و پارامترهای رشد گياهچه اي ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.). : 1385 تا 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
   مقايسه کمی و کيفی اسانس مرزه خوزستانی در رويشگاههای مختلف استانهای غرب و جنوب غرب ايران در واحد خرم آباد: 1387 تا 1388. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
   ارزيابی مقايسه ای ميزان و مکانيسم مقاومت گياه سماق (Rhus coriaria L.) به سرب در مراحل جوانه زنی و گياهچه ای در دو رويشگاه معدن سرب سماق زنجان و ملک آباد سماق چگنی: 1388 تا 1389. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
   ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گياه مرزه خوزستانی با کمک نشانگرهای مولکولی و مرفولوژیکی: 1389 تا 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
   بررسی اثر ضدباکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه Onosma microcarpum و Onosma chlorotricum Boiss و صمغ pistacia atlantica بر روی باکتری‌های استافیلوکوک اورئوس ، اشریشیاکلی و سودوموناس آئروجینوزا و قارچ های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا : 1394 تا 1396. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
Research Journal
1. Dousti, B. Salahvarzi,E, EVALUATION OF GENETIC VARIATION AMONG SATUREJA GENOTYPES USING RAPD MOLECULAR MARKERS AND MORPHOLOGICAL TRAITS , The Journal of Animal & Plant Sciences, 27(6): 2017
2. Doosty, B. Drikvand, R. Salahvarzi, E and Hadian, J, Comparative Analysis and Optimization of Different DNA Extraction Protocols in Satureja khuzistanica. , International Journal of Biology; Vol. 4, No. 4.2012
3. Drikvand, R. Hossinpor, T, Response of Rainfed Wheat Genotypes to Drought Stress using Drought Tolerance Indices , journal of agriculture science. Vol. 4, No. 7.2012
4. Hadi, M.R. Doosti, The Effects of Salt Stress Germination Percentage and Seedling Growth in Sweet Sorghum Cultivars , Journal of Biological sciences 7(8):10 (1):1492-1495.2007
٥. نبی پور، ف. دوستی، ب, بررسی مقایسه اثرات ضد قارچی عصاره های مختلف گیاه (Onosma Chlorotricum) بر قارچ های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا با دو آنتی بیوتیک فلوکونازول و نیستاتین , فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. (در حال چاپ).
٦. بادپروا، س. دوستی، ب. بادپروا، ا. حاجی امرایی، ا. دهقانی نژاد، ا, افزایش بازدهی فتوسل های ارگانیک (باکتریورودوپسین) با استفاده از روش لانگ مویر بلادجت و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) , مجله سلول و بافت (علمی – پژوهشی). جلد 7. شماره 2. صفحه 149-157. 1395
٧. دوستی، ب, مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja Khuzistanica Jamzad) در رویشگاههای مختلف غرب و جنوب غرب ایران , مجله پژوهشهای گیاهی. جلد 29. شماره 2. 1395
٨. بهروز دوستی، مریم پیروزی، رضا امیری, بررسی کالزایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus Daenensis Celak L) , فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی. سال هفتم. شماره 4. 1391
٩. دوستی، ب. دریکوند، ر. امیری، ر , ارزیابی میزان مقاومت گیاه سماق (Rhus Coriaria.L) به سرب در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای در دو رویشگاه مختلف , فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی. سال هفتم. شماره 1391،4
١٠. امیری، ح. لاری یزدی، ح. دوستی، ب. صمصام نیا، ف, شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه (Oliveria Decumbens Vent) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 26. شماره 4. صفحه 520-513. 1389
١١. امیری، ح. لاری یزدی، ح. اسماعیلی، ا. صمصام نیا، ف. اقبالی، د. ویسکرمی، ح. دوستی، ب. نورمحمدی, شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه (Scrophularia Striata Boiss) , فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 27.شماره 2. صفحه 278-271.
١٢. دوستی، ب. مجد، ا. نژاد ستاری، ط و خاوری نژاد، ر. صالح نیا، ع, کرک های غده ای در اندام های رویشی و زایشی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja Khuzistanica J) : ریخت شناسی،ساختار، فراساختار و پراکنش , مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی .جلد 18، شماره 1/70. 1387
١٣. پاس، مریم ورشیدی پور، م. طالعی، غ. دوستی، ب, ترکیبات شیمیایی، خاصیت ضد باکتریایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه خوشاریزه Echinophora Cinerea Boiss , فصلنامه ی داروهای گیاهی. سال سوم. شماره 2
١٤. مجد، ا. نژاد ستاری، ط و خاوری نژاد، ر. دوستی، ب, بررسی تغییرات کمی و کیفی ترکیبات سازنده اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja Khuzistanica J) , مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی. جلد 18 شماره . ، 1387،1/70
International Conference
15. Doosti, B. Salehnia, A, Quantitative And Qualtative Comparision of Stureja Khuzistanica J. Essential Oil In Different Habitats of West And Southwest , In Iran: In 4th congress of Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, Malaysia, December 1-5
16. Majd, A. Doosti, B, Chemical Composition of Satureja Khuzistanica Jamzad (Lamiaceae) Essential Oils Produced During Ontogenesis And In Vitro , 4th Congress of Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, Malaysia, December.2009
17. Vafaei, S Hosein. Haji, M. Hassanzadeh, N. Doosti, B, Antibacterial Effect of Essential oils Against Agent of Fire Blight of apple and Pear Structure , 4th congress of Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, Malaysia, December.2009
18. Doosti, B. Majd, A, Glandular Trichomes on the Vegetative And Reproductive Organs of Satureja Khuzistanica J: Morphology, Structure, … , In 4th congress of Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, Malaysia, December 1-5.2009
19. , Comparative analysis and optimization of different DNA extraction protocols in satureja khuzistanica , 2015 APCBEES Islandbul Conferences Sch
National Conference
٢٠. دوستی،ب . امیری، ح, مطالعه جوانه زنی و پارامترهای رشدی دانه رستها در ارقام مختلف کلزا (Brassica Napus L) , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد، 23 تا 25 شهریور ماه
٢١. دوستی، بهروز, بررسی تغییرات کربوهیدراتهای محلول و پارامترهای رشد و نموی گیاه سورگوم شیرین در پاسخ به تنش شوری , دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، همدان، 10تا 12 شهریورماه
٢٢. بهروز دوستی ،رضا دریکوند، سید حسین وفایی, (Brassica napus L) ، بهینه سازی باززایی کلزا از نظر ژنوتیپ نوع جدا کشت و , دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانکتب و جزواتافتخارات
١. فاطمه نبی پور ساخت پماد برای عفونت های زنان این ترکیب گیاهی که به شکل یک پماد بدست آمده متشکل ازگیاه Onosma microcarpum و Onosma chlorotricum Boiss هم‌چنین صمغ درخت Pistacia atlantica است . این ترکیب گیاهی به علت وجود Naphthoquinones موجود در گیاه که Alkannin/Shikonin یا مشتقات آنها هستند، دارای خواص ضد التهابی ، ضدمیکروبی ، ضد قارچی ، آنتی‌اکسیدان و مهارکننده توپوایزومراز I وII و ضدتوموری و نیز صمغ درخت Pistacia atlantica که دارای خواص ضدمیکروبی می‌باشد، یک ترکیب گیاهی جدید وکاملاً طبیعی با عوارض جانبی و سمیت کمتر می‌باشند و پماد مفیدیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امیری برررسی 1
٢. گرامی فرد، زهرا شناسایی و جداسازی قارچ های خاکزی مقاوم به لجن های نفتی از خاک های آلوده منطقه ی لرستان 1394
٣. قبادی آدینه وند، عبدالرضا بررسی خصوصیات کیفی 5 رقم انار کوهدشت لرستان در منطقه تنگه سیاب 1394
٤. مهرگان، حسن بررسی تاثیر مصرف شیر گاو بر آنزیم های کبدی مردان 50-30 ساله اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان(خرم آباد) 1394
٥. مهرگان، حسن بررسی تاثیر مصرف شیر گاو بر آنزیم های کبدی مردان 50-30 ساله اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان(خرم آباد) 1394
٦. صفری، فرزاد دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت رقم دابل کراس 370 در منطقه رومشگان 1392
٧. صفری، فرزاد دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت رقم دابل کراس 370 در منطقه رومشگان 1392
٨. نظری، علی نظر بررسی تاثیر تراکم مطلوب ارقام بهاره کلزا در رقابت با علفهای هرز پهن برگ در شرایط دیم منطقه پلدختر 1392
٩. موسوی نیا، سیده مریم بررسی تاثیر فصل کاشت و تراکم بذر بر روی خصوصیات کمی و کیفی عدس رقم کیمیا در شرایط دیم خرم آباد 1391
١٠. شرفی، فاطمه بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط جو و عدس و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کمی و کیفی در سیستم های کشاورزی کم نهاده 1391
١١. خدائیان چگنی، الهام بررسی مقایسه ای تاثیر کود ازت بر کمیت و کیفیت اسانس های مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری ... 1391
١٢. حسینی، سیده معصومه بررسی اثرات تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس در گیاه مرزه خوزستان 1390
١٣. دادفر، شیرین بررسی اثر شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیبات اسانسی گیاه گشنیز... 1390
١٤. قبادی آدینه وند، عبدالرضا. بررسي خصوصيات كيفي پنج رقم انار كوهدشت لرستان در منطقه تنگ سیاب 1394
   تعداد بازدیدامروز

982

هفته گذشته

16,612

کل

1,385,127

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است